جزوه بررسی سیستم های قدرت رشته برق

جزوه بررسی سیستم های قدرت رشته برق

این جزوه جز مجموعه جزوات آمادگی آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته برق گرایش مخابرات ویژه کنکور می باشد که به همراه تست ها و پاسخ تشریحی ارائه شده است،در قالب pdf و در 315 صفحه.

مشخصات فایل

تعداد صفحات 315
حجم 4929 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf
دسته بندی جزوه

توضیحات کامل

فهرست مطالب :


فصل اول: اصول مقدماتی سیستم های قدرت

فصل دوم: مدل سازی عناصر سیستم قدرت

فصل سوم : پارامترهای خط انتقال

فصل چهارم : مدل و عملکرد خط انتقال

فصل پنجم : آشنایی با شبکه های توزیع

منابع خلاصۀ

سؤالات پایانی

پاسخ سؤالات پایانی

واژهنامه انگلیسی- فارسی 

منابع

 

بخشی از جزوه :


فصل اول: اصول مقدماتی سیستمهای قدرت 
مقدمه
پیشرفتهای صنعتی و در نتیجه بالا رفتن سطح رفاه در جوامع با توسعه منـابع انـرژی و اسـتفاده از آن نهـا امکـا پـذیرمیگردد با افزایش مصرف انرژی منابع انرژی نیزاز لحاظ تنوع و میزان تولید افزایش یافتهانـد از میـان انـرژیهـای مـورداستفاده انرژی الکتریکی رایجترین شکل انرژی است زیرا باعث آلودگی محیط زیست نمیشود و بـه اسـانی بـا بـازده بـالا منتقل میشود و به راحتی به شکلهای دیگر انرژی قابل تبدیل است
هدف این فصل مروری بر مفاهیم اساسی و مباحث سیستم های قدرت مـیباشـد. یـادگیری ایـن مباحـث در فهـم سـایر
بخشها بسیار مؤثر است
تاریخچه صنعت برق 
امروزه انرژی الکتریکی پر کاربردترین انرژی در سطح جهان است. علّت این امر را میتوان به عوامل زیر نسبت داد
1)
سهولت تبدیل انرژی الکتریک به سایر صورتهای انرژی 
2) سهولت در انتقال 
3 ) آلودگی کمتر محیط زیست 
4 ) بازدهی بالا
تنها عیب عمده این انرژی عدم قابلیت ذخیره شدن بهصورت عملی وکاربردی است. راهکارهای اندیشـیده شـده تـاکنون برای حجم قابل توجهی از انرژی قابل استفاده نیست. برای مثال در صورتی که بخواهیم انرژی الکتریکی آزاد شده توسـط یک رعد و برق را ذخیره کنیم، به خازنی به اندازة کرة ماه نیاز خواهیم داشت
سیستمهای قدرت از ابتدای تأسیس در سال 1882 در شهر نیویورك توسط توماس ادیسـون تـاکنون مسـیر پـر فـراز و نشیبی را طی کردهاند. انرژی الکتریک در ابتدا به شکل DC تولید و انتقال مییافت. پایین بودن سطح ولتاژ شـبکه هـایقدرت موجب بالا رفتن جریان در خطوط انتقال و در نتیجه کاهش شدید ولتاژ در طول خط و افزایش تلفات می شد. اینامر موجب شد استفاده از انرژی الکتریکی تنها در نزدیکی مراکز تولید انرژی میسر شوn.

تستهای طبقه بندی شده
 -1 در ژنراتور سنکرون در رژیم کاری فوق تحریک
1)
جریان تولیدی ژنراتور پسفاز است و در اینصورت ژنراتور مانند خازن توان راکتیو تولید می . کند 
2) جریان تولیدی ژنراتور پیشفاز است و در اینصورت ژنراتور مانند خازن توان راکتیو تولید می . کند 
3) جریان تولیدی ژنراتور پسفاز است و در اینصورت ژنراتور مانند سلف توان راکتیو مصرف می . کند 
4) جریان تولیدی ژنراتور پیشفاز است و در اینصورت ژنراتور مانند خازن توان راکتیو تولید می . کند 
-2 در سیستم شکل زیر ژنراتور به باس بینهایت متصل است. اگر تحریک ژنراتور در توان مکـانیکی ثابـت
ورودی 0/ 6 2 برابر شود کدام گزینه صحیح است؟ 
1) ژنراتور پس از تغییر تحریک از حالت فوق تحریک به حالت زیر تحریک تغییر وضعیت داده و 15 do
افزایش . مییابد 
2) ژنراتور پس از تغییر تحریک از حالت فوق تحریک به حالت زیر تحریک تغییر وضعیت داده و d تغییری نمی . کند 
3) ژنراتور پس از تغییر تحریک همچنان در حالت زیر تحریک باقی مانده و 15 d
o
افزایش . مییابد 
4) ژنراتور پس از تغییر تحریک همچنان در حالت زیر تحریک باقی مانده و d تغییری نمی کند
 -3
در مسأله قبل پس از تغییر تحریک اندازه جریان I: 
 
میشود . برابر 0/ 6 2 (4 نمیکند تغییری ( . 3 میشود . برابر 92/0 ( 2 میشود . برابر 46/2 (1
-4 یک خط انتقال به طور 10km با مشخصات / r / , x
km km
0 03 0 04 = =
مفروض است. این خط باری بـا W W
توان 628KVA و ضریب توان 6/0 پس فاز را در ولتاژ 10kv و فرکانس 50HZ تغذیه میکند چنانچه بخواهیم
تنظیم ولتاژ خط صفر گردد چه خازنی در انتهای خط موازی گردد؟ 
 25mF (4 20mF (3 15mF (2 11mF (1
5
دریک خط انتقال انرژی سهفاز به طول x / ،200km
4 =
است. اگر ولتاژ ابتدای خـط
500kv باشد، در شرایط بیباری توان راکتیو تولیدی خط چقدر است؟ 
1) در این حالت توان راکتیو تولیدی و مصرفی خط با هم برابر است
2 )
بیشتر از 200MVA 
3 )
کمتر از 200MVA 
 200MVA (4
 -5
در کی خط انتقال به طول 750km جریان در طول خط به صورت
x x j j
I(x) I e I e

باشد. در آی 1 2 می ه 750 750 + =
ماتریس انتقال خط با کدام گزینه برار است؟ T22
 cosh j (4 sinh j (3 jcos1 (2 jsin1 (1
 -6
کدامیک از گزینههای زیر دربارة امواج متحرك در خطوط بدون تلف صحیح نمیباشد؟ 
V(x, t) = f (x – vt) + + f (x vt) رابطۀ طبق متحرك امواج (1 می ت 1 2 کنند . حرک انتقال خطوط در
2) در خطوطی که انتهای باز دارند به علّت این که جریان عبور نمیکند موج جریان نیز بهوجود نمی آید 
3) در خطوط با انتهای اتصال کوتاه موج ولتاژ پس از رخورد با انتهـای خـط بـا مقـدار منفـی مقـدار اولیـه مـنعکس
. میشود 
4) سرعت حرکت امواج ولتاژ و جریان با هم برابر است

و
همراه با پاسخنامه

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود